دانلود فایل


دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیرفعال 40-30 ساله شیراز - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس, اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیرفعال 40 30 ساله شیراز,اجتماع,اختلالات, ارگانیک, فشارهای روانی,فعالیت بدن

دانلود فایل دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیرفعال 40-30 ساله شیراز


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی
عنوان:
مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیرفعال 40-30 ساله شیراز

تعداد صفحات:119
نوع فایل:word
رشته تربیت بدنی و روان شناسی
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بیان موضوع و مساله پژوهش
ضرورت انجام تحقیق
هدف های تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی
محدودیتهای تحقیق
پیش فرضهای تحقیق
متغیرهای پژوهش
فصل دوم: کلیات تحقیق
مقدمه
استرس
تاریخچه علمی استرس
شکل های متنوع استرس
عوامل استرس زا
نظریه های استرس
نظریه عوامل محیطی استرس
استرس به عنوان کنشی متقابل
نشانه ها و علائم استرس
استرس و بیماری ها
فعالیت بدنی و استرس
استرس و فشارهای روانی و نقش ورزش در مقابله با آن
اضطراب
اجزای اضطراب
بروز اضطراب
پیامدهای اضطراب
انواع اضطراب
اضطراب موقعیتی
اضطراب خصیصه ای
موقعیت های برانگیزنده اضطراب
اندازه گیری اضطراب
دیدگاه های نظری درباره اضطراب
دیدگاه روان پویشی
دیدگاه رفتار شناسی
دیدگاه های انسانی نگر و هستی نگر
دیدگاه شناختی نگر
دیدگاه فرهنگی- اجتماعی
فعالیت بدنی و اضطراب
افسردگی
انواع افسردگی
افسردگی، یک تجربه
افسردگی، یک بیماری
حالات افسردگی
انواع اختلالات افسردگی
افسردگی اساسی
افسردگی دوقطبی
افسردگی ادواری خویی (سیکلوتایمیا)
افسردگی جزیی
افسردگی بازگشت کننده کوتاه مدت
مراحل افسردگی
علل افسردگی به عنوان یک بیماری
علل ارگانیک
علل روانی
علل اجتماعی
شناخت افسردگی
روش های درمان افسردگی
متغیرهای اجتماعی فرهنگی مؤثر بر افسردگی
خصیصه های شخصیت در افسردگی
فعالیت بدنی و افسردگی
اهمیت ورزش در سلامت روان
رابطه ورزش با بهداشت روانی
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
تحقیقات انجام شده در داخل ایران
جمع بندی
فصل سوم: تبیین پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
فرآیند جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
مقدمه
تحلیل های توصیفی
فراوانی گروه های مورد مطالعه به تفکیک سن
فراوانی گروه های مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تأهل
فراوانی گروه های مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند
تفکیک فراوانی ورزشکاران زن بر اساس سابقه ورزشی
میانگین انحراف معیار مغیررهای پژوهش در گروه زنان فعال و غیرفعال
تحلیل های استنباطی(تحلیل فرضیه های اصلی)
فرضیه1: میزان استرس در زنان غیرفعال بالاتر از متوسط استرس است
فرضیه2: میزان اضطراب در زنان غیرفعال بالاتر از متوسط اضطراب است
فرضیه3: میزان افسردگی در زنان غیرفعال بالاتر از متوسط افسردگی است
فرضیه4: میزان استرس در زنان فعال پایین تر ازمتوسط استرس است
فرضیه۵: میزان اضطراب در زنان فعال پایین تر از متوسط اضطراب است
فرضیه۶: میزان افسردگی درنان فعال پایین تر از متوسط افسردگی است
نرمال بودن توزیع متغیرها
فرضیه۷: میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال از زنان غیرفعال کمتر است
فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری
مقدمه
بررسی فرضیه های کلیدی
خلاصه
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهشی
منابع و مآخذ
ضمایم

فهرست جدول ها
جدول 4-1: فراوانی زنان در گروه زنان فعال و غیرفعال به تفکیک سن
جدول 4-2: فراوانی زنان در گروه زنان فعال و غیرفعال به تفکیک وضعیت تأهل
جدول4-3: فراوانی زنان در گروه زنان فعال و غیرفعال به تفکیک تعداد فرزند
جدول4-4: فراوانی زنان در گروه زنان فعال به تفکیک سابقه ورزشی
جدول4-5: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه زنان فعال و غیرفعال
جدول4-۶: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان استرس در گروه زنان غیرفعال و متوسط آن
جدول4-7: آزمون t برای بررسی تفاوت میزان اضطراب در گروه زنان غیرفعال و متوسط آن
جدول4-۸: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان افسردگی در گروه زنان غیرفعال و متوسط آن
جدول4-۹: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان استرس در گروه زنان فعال و متوسط آن
جدول 4-۱۰: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان اضطراب در گروه زنان فعال و متوسط آن
جدول 4-۱۱: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان افسردگی در گروه زنان فعال و متوسط آن
جدول 4-12: نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرینوف برای متغیرها در گروه زنان فعال
جدول 4-13: نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرینوف برای متغیرها در گروه زنان فعال
جدول 4-14: همبستگی میان افسردگی، اضطراب و استرس در گروه زنان فعال
جدول4-15 : همبستگی میان افسردگی، اضطراب و استرس در گروه زنان غیرفعال
جدول4-16 : میانکین و انحراف معیار گروه زنان فعال و غیرفعال در میزان افسردگی، اضطراب و استرس
جدول 4-17: نتایج معناداری آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)
جدول 4-18: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس¬ها
جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت گروه زنان فعال و غیرفعال در متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس

فهرست نمودارها
شکل 4-1: نمودار scatter plot برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای وابسته در گروه زنان فعال
شکل 4-2: نمودار scatter plot برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای وابسته در گروه زنان غیرفعال

چکیده:
اختلال های افسردگی، اضطراب و استرس یکی از شایعترین تشخیص های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده، احساس غمگینی؛ اعتماد به نفش پایین، و بی علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره می باشد. زنان از جمله افرادی هستند که به دلیل وجود فشارهای متعدد روانی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به این اختلالات دچار می شوند. از این رو در تحقیق به مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیر فعال 40-30 ساله شهر شیراز پرداخته شد تا بتوان تأثیرات ورزش را بر وضعیت روانی گروهی از زنان مورد بررسی قرار داد.
پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پس رویدادی بود. جامعه این تحقیق را زنان فعال و غیرفعال شهر شیراز تشکیل دادند. زنان فعال حداقل به مدت 3 ماه و به طور مداوم در کلاسهای ایروبیک این شهر شرکت می کردند؛ از جامعه آماری 196 نفر زن فعال به روش نمونه گیری طبقه ای و در دسترس و نیز 196 نفر دیگر از زنان غیرفعال به روش همتاسازی انتخاب گردیدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. لازم به ذکر است که برای کنترل اثر دوران قاعدگی بر خلق آزمودنی ها، پرسشنامه ها خارج از این دوران در اختیار آن ها قرار گرفت. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندار شده لاویبوند(DASS-42) و متغیرهای این پژوهش شامل فعالیت بدنی در دو سطح فعال و غیرفعال به عنوان متغیر مستقل، میزان استرس، اضطراب و افسردگی به عنوان متغیر وابسته و جنس و سن نمونه ها به عنوان متغیر کنترل می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از جدول توزیع فراوانی درصد، ترسیم نمودار، شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی، برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون آماری t یک نمونه ای و تحلیل واریانس چند متغیره همراه با آزمون بن فرونی استفاده شد؛ در ضمن تحلیل ها با SPSS انجام گردید. یافته ها نشان داد که میانگین افسردگی، اضطراب و استرس در زنان فعال بسیار کمتر از زنان غیرفعال است. میانگین افسردگی، اضطراب و استرس در گروه زنان فعال کمتر از متوسط این مؤلفه ها است.. به بیان دیگر، میانگین اضطراب و استرس در زنان غیرفعال به طور معناداری بیشتر از متوسط این مؤلفه ها است. امّا این تفاوت معنادار در ارتباط با افسردگی زنان غیرفعال و مقایسه آن با متوسط افسردگی دیده نمیشود. در کل این نتایج نشان می دهند که افرادی که فعالیت بدنی ندارند در مقایسه با افرادی که به طور منظم فعالیت بدنی دارند، بیش تر در معرض بروز علائم استرس، اضطراب و افسردگی هستند.دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس


اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیرفعال 40 30 ساله شیراز


اجتماع


اختلالات


ارگانیک


فشارهای روانی


فعالیت بدن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی ...

پایان نامه رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی وتیپ شخصیت دربیماران مبتلا به ام اس

اضطرابدانلود ها

دانشگاه شیراز . پایان­نامه. ... مانند افسردگی و اضطراب را در ... که میزان استرس ...

کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

میانگین افسردگی، اضطراب و استرس در گروه زنان فعال کمتر از متوسط این مؤلفه‌ها است.. به بیان دیگر، میانگین اضطراب و استرس در زنان غیرفعال به طور معناداری بیشتر از متوسط این مؤلفه¬ها است.

اضطرابدانلود ها

دانشگاه شیراز . پایان­نامه. کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی عنوان. مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران کودکان با ناتوانی­های …

علوم انسانی – دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – هما تز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ... ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی بیماران مبتلا به آسم شهریور ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و ...

پایان نامه

دانلود پایان نامه ... و مقایسه میزان اضطراب ... مقایسه میزان افسردگی ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه,پایاننامه ...

دانلود فایل های پایان نامه - 71

دانشگاه شیراز واحد بین ­الملل پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

علوم انسانی – دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – هما تز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ... ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی بیماران مبتلا به آسم شهریور ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و ...

دانلود پایانامه - لیست مقالات

... و مقایسه میزان استرس و ... اضطراب و افسردگی ... دانلود پایان نامه مقایسه ...

استرس - turkumusic.ir

‎13 آگوست 2016 ... بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن كلاس اول و دوم و سوم ابتدائی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران: مقدمه: ما امروزه در دورانی ... 21 .

اختلال - az3da.rozblog.com

دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی ... - کتاب پیچ - کتاب پیچ ‎ارتباط با ما; خبرنامه; جستجو; همکاری در فروش; همه فایل ها ...

سایت دانلود مقاله – تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان پروژه رشته روانشناسی با موضوع هوش هیجانی – قسمت چهارم

استرس - turkumusic.ir

‎13 آگوست 2016 ... بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن كلاس اول و دوم و سوم ابتدائی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران: مقدمه: ما امروزه در دورانی ... 21 .

اضطرابدانلود ها

دانشگاه شیراز . پایان­نامه. ... مانند افسردگی و اضطراب را در ... که میزان استرس ...

دانلود پایان نامه در مورد ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ :: دانلود تحقیق و ...

دانلود تحقیق در مورد ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ دانلود مقاله در مورد ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ

دانلود فایل های پایان نامه - 71

,دانلود فایل های پایان نامه - 71,دانلود ... با استرس و مقایسه ... فعال و غیرفعال ...

مقالات علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود مقاله بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ی افسردگی (cdi در نوجوانان 13 تا 15 ساله)

دانلود فایل های پایان نامه - 71

دانشگاه شیراز واحد بین ­الملل پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

اختلال - az3da.rozblog.com

دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی ... - کتاب پیچ - کتاب پیچ ‎ارتباط با ما; خبرنامه; جستجو; همکاری در فروش; همه فایل ها ...

پایان نامه

پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر پروژه مدیریت سود گزارش شده برای اجتناب ازهزینه های سیاسی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه. ... 8 تا 13 ساله و مقایسه ... بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب ...

مقالات علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود مقاله بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ی افسردگی (cdi در نوجوانان 13 تا 15 ساله)

دانلود مقاله پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه ...

صفحه نخست / مقالات رشته روانشناسی / دانلود مقاله پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن

پایان نامه رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی ...

پایان نامه رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی وتیپ شخصیت دربیماران مبتلا به ام اس

مقاله در مورد فلسفه آفرينش

کارآموزی شرکت تعاونی بهنوش..

دانلود پاورپوینت سخت افزار کامپیوتر - بخش اول کتاب توربان

پاورپوینت  ویتامین C

در باب حقوق شهروندی 27ص

دیود چیست

نقشه اتوکدی شهرستان نقده (آذربایجان غربی)

پاور پوینت (اسلاید) سيستم هاي تکنيکي اجتماعي

تحقیق در مورد امنيت ملي 23ص

فایل پاورپوینت در مورد زیبایی ریاضیات.