دانلود فایل


مقاله گزارش وحشتناک قاچاق زنان - دانلود فایلدانلود فایل مقاله گزارش وحشتناک قاچاق زنان

دانلود فایل مقاله گزارش وحشتناک قاچاق زنان مشخصات فایل
عنوان: مقاله گزارش وحشتناک قاچاق زنان
محتویات
رتيل هاي سياه شكارچي دختران فراري
گريخته بود ، فرار كرده بود از خانه ، مادر ، پدر ، خواهر ، شهر و ديار ، و اكنون تنها ،آواره و سرگردان خيابانها شده بود و هر چه بود غربت بود و انتظار .نگران آينده سياهي بود كه پيش رو داشت و منتظر دست نوازشگري كه آلامش را تسكين دهد وبه حرفهايش گوش بسپارد .
پرستوهاي كوچكي كه به دنبال بهار ، چشمهاي نوراني مهتاب را گم كرده اند ، سفير بهار هستند اماهمواره در خزان زيسته اند خزاني كه خنده دخترانش آميخته با اشك و خون است . پرستوهاي خوش آوازي كه اسير پنجه شاهين شده اند . اين گزارش برگرفته از خبرگزاري سينا جامعه جوانان ايراني است قصه قاچاق زنان و دختراني است كه طعمه مي شوند ، لقمه سوداگراني از اين سو و آن سوي مرز . تن مي دهند تا مرگ بستانند در بهاي اكسير جواني !
بالا رفتن مهاجرت ، افزايش جمعيت ، توزيع ناعادلانه ثروتهاي ملي ، گسترش شهرنشيني ، حاشيه نشيني ، نابرابري فرصتها و موفقيتها براي رشد افراد و كشور را در افزايش 15 درصدي انواع آسيب هاي اجتماعي قرار داده است به طوري كه جامعه شناسان دهه 80 را درهه انفجار آسيبهاي اجتماعي نام نهاده اند .و قاچاقزنان و دختران شايد يكي از غم انگيزترين اين آسيبها باشد . متاسفانه اين پديده هر روز دامن وسيع تري به خود مي گيرد و روند استفاده از دختران و زنان به عنوان نيروي كار چند سالي است كه به شكل هاي گوناگون از سوي افراد و باندهاي مختلف داخل و خارج از كشور سرعت گرفته است .حضور دختران ايراني در كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي عربي به عنوان روسپي هر روز پررنگتر مي شود تا جايي كه برخي كارشناسان اين موضوع را به لحاظ لطمه اي كه به حيثيت كشور وارد مي كند . نگران كننده توصيف مي كنند .تعريف قاچاق از نگاه دكتر فرجاد ، جامعه شناس عبارتست از حركت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي و به طور عمده از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيتهاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي به منظور سود به كار گيرندگان ، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق ، همچون كار خانگي اجباري ، ازدواج دروغين ، استخدام مخفيانه و فرزند خواندگي دروغين .او مي گويد : در برخي موارد نيز قربانيان با هدف يافتن كاري پر سود در خارج از كشور سرزمين خود را ترك مي گويند و در اين راه فريب برخي بنگاههاي كاريابي و يا ديگر قاچاقچيان را مي خورند و سرانجام ناخواسته به سرنوشتي شوم گرفتار مي شوند . هر چند مساله قاچاق در برخي كشورهاي توسعه يافته نيز مشاهده مي شود ولي اين كشورها بيشتر پذيرايي زناني از كشورهاي در حال توسعه هستند .اين درحالي است كه ابهام در چگونگي برخورد با قاچاقچيان انسان به دليل نبود حداقل مجازات براي قاچاقچيان و يا حتي عدم اشاره اسناد بين المللي بر لزوم مجازات آنها و همچنين نوع حمايتي كه بايد از زنان صورت گيرد موجب شده كه همچنان روسپي گري و بهره كشي جنسي از زنان به عنوان يك امر پر سود درآمدي براي قاچاقچيان به شمار رود .سودهاي كلاني كه قاچاقچيان به طور فزاينده از طريق جنايات سازمان يافته كسب مي كنند اين تجارت را به يك تهديد رو به رشد جهاني بدل ساخته است . زنان و دختران فقير ، از جمله گروه هاي هدف اصلي قاچاقچيان هستند . برخي از اين زنان به خاطر چشم انداز درآمدهاي بالاتر و فرار از فقر داوطلب اين كار مي شوند بقيه وادار و بسياري از آنها عليرغم ميلشان به روسپي گري كشيده مي شوند .
فرجاد در مورد پديده قاچاق دختران و زنان ايراني به خارج از كشور مي گويد : اين مساله ريشه در معضلات اجتماعي دارد كه متاسفانه ابعاد گسترده تري در كشور يافته است . دختران به اميد زندگي بهتر خواسته يا ناخواسته اسير باندهاي سودجو و تبهكار شده و به ترفندهاي مختلف راهي كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس شده و به فساد و فحشا كشيده مي شوند . پديده قاچاق انسان معضل جديدي است كه جامعه در حال توسعه مابا آن دست در گريبان است و هنوز راهكار قانوني براي اين مساله انديشيده نشده است .اما دكتر ضرابي روانشناس معتقد است اكثر زنان و دختراني كه بهدام قاچاقچيان انساني گرفتار مي شوند دختراني هستند كه از محيط خانه متواري شده و در جامعه سرگشته و رها هستند ، دختراني كه به دليل فقر ، بي سوادي ،كم سوادي والدين ، اعتياد ، طلاق و خشونت ، بدرفتاري والدين ، احساس عدم امنيت ، وجود فرهنگ مرد سالارانه و ازدواج اجباري محيط خانه و خانواده را رها مي كنند و رو به سوي كوچه و خيابان مي گذارند .اين دختران براي سير كردن شكم خود به انواع بزه ها روي مي آورند ، دزدي ، سرقت ، زورگيري ، روسپي گري ، فروش و توزيع مواد مخدر آسيبهايي هستند كه متوجه دختران فراري مي شود .
دسته ديگر ، برخي زنان مطلقه و بيوه اي هستند كه براي تامين معاش روي به اين منجلاب مي آورند اين زنان زماني كه به دليل خشونت همسر ، دخالت اطرافيان ، فقر ، بيكاري ، اعتياد و بي سوادي از همسر خود جدا شده و يا همسر خود را از دست مي دهند ،براي امرار معاش به فحشا تن مي دهند دسته ديگر زنان و دختراني هستند كه غالبا از كمبود محبت و عاطفه رنج مي برند اين دختران فريب افراد اغواگو را كه بيشتر در پاركها ، تاكسي ها ، خودروهاي شخصي و جمعي ، آرايشگاه و محافل زنانه ، ميهماني ها و پارتي ها هستند ، مي خورند ، دختراني كه در طمع داشتن زندگي بهتر يا در جستجوي عاطفه گرفتار باندهاي مافيايي مي شوند . ضرابي مي گويد : مساله قاچاق زنان و دختران هم از اينجا شروع مي شود باندهاي قاچاق دختران فراري و فريب خورده ، زنان بيوه را بعد از كشاندن در دام بر اساس شكل ظاهري ، سن و سال و زيبايي ساماندهي كرده و به عنوان داشتن زندگي بهتر ، آسايش و يا ازدواج با مردان پولدار آنها را به صورت غير قانوني و قاچاقچي به آن سوي مرزها مي فرستند يعني به وسيله فريب و نيرنگ ، زور و اجبار و خواسته دروني ، اين دختران را راهي دوبي ، كويت و شيخ نشين هاي خليج فارس مي كنند .پاكستان و تاجيكستان هم پذيراي اين دختران هستند . دختران و زنان مورد نظر راهي هتلها ،مهمانسراها ، خانه افراد در اين كشورهاي مي شوند و يا به صورت كنيز و همسر موقت و دائم در مي آيند . زور و ارعاب و تهديد از يك سو غريبي و غربت و جواني و طمع از سوي ديگر مانع بازگشت آنها به كشور مي شود . تصور برخورد والدين ، اطرافيان افراد همسر و جامعه با آنها ميل به بازگشت را در همه آنها كاهش مي دهد . آنها ترجيح مي دهند خفت روسپي گري را تحمل كنند. اما وارد محوطه هاي خانواده هايي كه انواع ملامتها و برخوردها را با آنها مي كند نشوند .متاسفانه گروها و باندهايي كه با جعل اسناد و مدارك ، موفق به خروج زنان و دختران ، اسكان آنها در خارج از كشور و بهره وري از آنها مي شوند . سود سرشار از اين كار طمع زيادي را براي افراد ايجاد مي كند از طرف ديگر ضعف قانوني و به روز نبودن آن يافتن راهكار براي مبارزه با قاچاق انسان به خصوص زنان و دختران را با مشكل مواجه كرده است و برخوردها تنها در حد جريمه كردن ومجازات زندان است .يك سرهنگ نيروي انتظامي در مورد آمار قاچاق زنان و دختران مي گويد : آمار دقيقي از قاچاق زنان و دختران در كشور وجود ندارد و بر اساس آمارهاي موجود هفته اي 4 هزار نفر به عناوين مختلف در مرزهاي كشور در حال تردد هستند كه نمي توان كنترلي روي آنان داشت .او با اشاره به نبود قانوني براي مبارزه و جلوگيري از قاچاق زنان در كشور مي گويد : چندي پيش يك شبكه قاچاق دختران ايراني به كشورهاي حوزه خليج فارس كشف شد كه در اين شبكه تعداد زيادي زنان قواد بدنام و فاسد عضويت داشتند . آنان دختران و زنان جواني را كه خانواده هايشان مشكل مالي داشتند شناسايي مي كردند و سپس به بهانه اينكهي دختران آنها در كشورهاي خليج فارس خوشبخت و پولدار خواهند شد با پرداخت مبلغي به خانواده هايشان و با گذرنامه به مدت سه هفته آنها را به طور قانوني به دوبي مي فرستادند و پس از انتقال دختران به دوبي توسط رابط اين شبكه به چند بازرگان عرب معرفي مي شدند كه آنان در ازاي هر دختر ايراني حدود 5 ميليون تومان به خانواده هاي اين دختران و . . .


مقاله گزارش وحشتناک قاچاق زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تصفیه هوا ترامپ #1254 - جویشگر

ستگاه تصفیه هوای همراه و اتومبیل Trump نیاز به هوای تمیز و پاک از جمله ضروریات زندگی ...

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد

براي درك وضعيت زنان در ايران و نقش آنها در زندگي سياسي بايد بستر تاريخي ـ اجتماعي و ...

سايت خبري تحليلي تابناک - miu.ac.ir

در نوزدهم مهر ۱۳۹۷ خبری مبنی بر قاچاق گوجه فرنگی در رسانه‌ها منتشر شد که در نوع خود ...

سايت خبري تحليلي تابناک - miu.ac.ir

در نوزدهم مهر ۱۳۹۷ خبری مبنی بر قاچاق گوجه فرنگی در رسانه‌ها منتشر شد که در نوع خود جالب و تأمل برانگیز بود.

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد

براي درك وضعيت زنان در ايران و نقش آنها در زندگي سياسي بايد بستر تاريخي ـ اجتماعي و ...

شش سوپر استار و مدل چاق اما میلیونر دنیا! (عکس)

نکته جالب این است بدانید که دنیای بی‌رحم مدلینگ هم برای چاق‌ ها جا دارد و همه مدل‌ها همیشه لاغر و سایزشان همیشه 34 یا 36 نیست.

سریال های برتر جهان به انتخاب تایم + عکس

در این نوشت قصد این را دارم که تعدادی سریال خارجی رو به خوانندگان و علاقه مندان به ...

روش های درمان اگزما - beytoote.com

روش های درمان اگزما علائم اگزما,روش مناسب درمان اگزما,بیماری مزمن پوستی,انواع اگزما ...

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد

براي درك وضعيت زنان در ايران و نقش آنها در زندگي سياسي بايد بستر تاريخي ـ اجتماعي و ...

ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

اطلاعات روانشناسی و روانپزشکی، بهداشت و سلامت روان، تازه های سلامت کودکان و نوجوانان ...

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد

براي درك وضعيت زنان در ايران و نقش آنها در زندگي سياسي بايد بستر تاريخي ـ اجتماعي و مسائل بنيادين، مانند مقام و منزلت زن در جامعه، ملهم از مجموعة ارزشها، اعتقادها و باورها، حضور تاريخي مستقيم ...

تصفیه هوا ترامپ #1254 - جویشگر

ستگاه تصفیه هوای همراه و اتومبیل Trump نیاز به هوای تمیز و پاک از جمله ضروریات زندگی ...

تصفیه هوا ترامپ #1254 - جویشگر

ستگاه تصفیه هوای همراه و اتومبیل Trump نیاز به هوای تمیز و پاک از جمله ضروریات زندگی ...

تصفیه هوا ترامپ #1254 - جویشگر

ستگاه تصفیه هوای همراه و اتومبیل Trump نیاز به هوای تمیز و پاک از جمله ضروریات زندگی میباش ...

تصفیه هوا ترامپ #1254 - جویشگر

ستگاه تصفیه هوای همراه و اتومبیل Trump نیاز به هوای تمیز و پاک از جمله ضروریات زندگی ...

دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان سیستان و بلوچستان

مقاله چگونه از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم ؟

دانلود تحقیق در مورد پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

پاورپوینت حسابداري صنعتي يك

مطالعه موردی راههای کاهش اظطراب و رابطه برقرار کردن بین سواد آموز و آموزشیار درمورد سواد آموز دو

مقاله درباره. پيامدهاي جنگ احد

دانلود تحقیق در مورد تغذیه کودکان 34 ص

انواع گواهی های پزشکی PPT

پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان

دانلود پاورپوینت آناتومی چشم انسان