دانلود فایل


گیاه دارویی درمنه - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه گیاه دارویی درمنه

دانلود فایل گیاه دارویی درمنه عنوان: پایان نامه گیاه دارویی درمنه
قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: 77
این پایان نامه در مورد گیاهان دارویی می باشد که در 5 فصل آماده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده است. این پایان نامه به دانشجویان رشته داروسازی ، گیاه شناسی ، کشاورزی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
مقدمه
استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه هاي مذكور استفاده مي كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي رود.
با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي كنند و البته از جمله آنها، مي توان لواميزول را نام برد (۴۱).
به همين دليل، بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان بهداشت جهاني، برنامه هاي وسيعي جهت استفاده از گياهان دارويي تدارك ديده اند. اين مراكز نقش گياهان دارويي را در ارتباط با مواد مختلف در قرن ۲۱ سرنوشت ساز تلقي نموده اند (۴۱).
اما استفاده صحيح از گياهان دارويي، مشروط به وجود اطلاعات دقيق و علمي است. مسئله مقاومتهاي دارويي نيز هشداري جهت تجديدنظراستفاده از داروهاي شيميايي تلقي مي شود و البته داروهاي ضد انگلي نيز از اين امر مستثني نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ايجاد شده است.
از طرفي عفونتهاي انگلي، در حال حاضر، به عنوان بيماريهاي مزمن فراوان و جدي مطرح هستند و آلودگيهاي وسيع را در تمام نقاط دنيا و از جمله در ايران ايجاد مي كنند.
مجموعه اين عوامل ما را به سمت بررسي علمي و آزمايشگاهي اثر ضد انگلي، ۲ گونه از گياه درمنه كه البته به فراواني در منطقه كرمان وجود دارند و ردپايي از اثر ضد انگلي آنها نيز در متون طبي قديمي يافت مي شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكريابيني نيز، طبق تحقيقات انجام شده در منطقه كرمان شيوع زيادي دارد و همچنين اين انگل مقاومت خوبي نيز در محيط آزمايشگاهي دارد(۱۷ و ۳۸). با توجه به اين دلايل بر آن شديم تا در پي بررسي اثر ضد انگلي گياه درمنه بر روي انگل پارابرونما اسكريابيني باشيم.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و هدف
مقدمه و هدف
فصل دوم: كليات و مروري بر منابع
گياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا)
آرتميزيا
۱-۲- اختصاصات پيوسته گلبرگان
۱-۱-۲- راسته آسترال
۲-۱-۲- تيره كاسني
۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رويشي
۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زايشي
۳-۱-۲- زير تيره پرتو آساها (راديه)
۴-۱-۲- طايفه بابونه
۵-۱-۲- جنس درمنه (آرتميزيا)
۱-۵-۱-۲- آرتميزيا سيبري
۱-۱-۵-۱-۲- اسامي مختلف گياه
۲-۵-۱-۲- گياه آرتميزيا سانتولينا
۲-۱-۵-۱-۲ – مشخصات گياه آرتميزيا سيبري
۳-۱-۵-۲- انتشار در جهان
۴-۱-۵-۱-۲- انتشار در ايران
۵-۱-۵-۱-۲- نوع مناطق رويش
۶-۱-۵-۱-۲- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني
۷-۱-۵-۱-۲- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش
۸-۱-۵-۱-۲- تركيبات مهم شيميايي گياه
۱-۸-۱-۵-۱-۲- خواص آرتميزين (آرتميزينين)
۲-۸-۱-۵-۱-۲ – مكانيسم اثر آرتميزنين
۳-۸-۱-۵-۱-۲ خواص تعدادي از متابوليت هاي ثانويه
۲-۵-۱-۲ – كاربرد گياه درمنه در طب سنتي
۳-۵-۱-۲– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه هاي جنس آرتميزيا
۱-۳-۵-۲-۱ اثرات ضد انگلي گونه هاي مختلف درمنه
۲-۳-۵-۱-۲- اثر ضد ميكروبي درمنه
۳-۳-۵-۱-۲- اثرات ضد قارچي درمنه
۴-۳-۵-۱-۲- ساير اثرات گونه هاي مختلف درمنه
۱-۲- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني
۲-۲- مشخصات راسته اسپيروريدا
۳-۲- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ
۴-۲- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني
۱-۴-۲-جنس نر
۲-۴-۲-جنس ماده
۳-۴-۲-محل زندگي
۴-۴-۲-سير تكاملي
۵-۴-۲-تخم
۶-۴-۲-بيماريزايي
۷-۴-۲-همه گيري شناسي انگل در ايران
۸-۴-۲ همه گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا
۳-۲ – لواميزول
۱-۳-۲- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول
۲-۳-۲- موارد كاربرد
۳-۳-۲- فارماكوكينتيك
۴-۳-۲-فارماكوديناميك
۵-۳-۲-عوارض جانبي
۶-۳-۲-مسموميت دارويي
۷-۳-۲-تداخل دارويي
۸-۳-۲-احتياطات لازم
۹- ۳-۲-ميزان درماني دارو
فصل سوم: مواد و روش كار
۱-۳ مواد مورد استفاده
۱-۱-۳ – وسايل و دستگاه هاي مورد استفاده
۲-۱-۳ مواد شيميايي مورد استفاده
۲-۳- روش كار
۱-۲-۳-تهيه عصاره
۱-۱-۲-۳- انتخاب گياهان مورد استفاده
۲-۱-۲-۳- خشك كردن
۳-۱-۲-۳ آسياب كردن و آماده سازي گياه براي عصاره گيري
۴-۱-۲-۳- تهيه عصاره گياهي
۵-۱-۲-۳-آماده سازي عصاره هاي گياهي با غلظتهاي مختلف
۱-۵-۱-۲-۳- تهيه عصاره هاي آبي
۲-۵-۲-۳- تهيه عصاره متانولي
۳-۵-۲-۳- تهيه عصاره متانولي
۴-۵-۲-۳- تهيه لواميزول
۲-۲-۳- تهيه انگلها
۱-۲-۲-۳ تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها
۲-۲-۲-۳- جدا سازي انگلها
۳-۲-۳- انجام آزمايشات
فصل چهارم: نتايج
۱-۴ نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري
۲-۴ -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا
۴-۴-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا
۵-۴-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري
۶-۴- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث
منابع فارسي
منابع لاتین


آرتمیزیا چیست


آرتمیزیا سیبری


آزمایش انگل


انگل پارابرونام


انگل در ایران


انواع گیاهان دارویی


پارابرونام اسکریابینی


پایان نامه آرتمیزیامقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آنا دیلی آموزش زبان ترکی - گیاهان دارویی به ترکی

آنا دیلی آموزش زبان ترکی - گیاهان دارویی به ترکی - آموزش ,یادگیری زبان ترکی

عروسک پشت پرده (گیاه) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) نام یکی از گیاهان دارویی است.

عروسک پشت پرده (گیاه) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) نام یکی از گیاهان دارویی است.

آنا دیلی آموزش زبان ترکی - گیاهان دارویی به ترکی

آنا دیلی آموزش زبان ترکی - گیاهان دارویی به ترکی - آموزش ,یادگیری زبان ترکی

عروسک پشت پرده (گیاه) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) نام یکی از گیاهان دارویی است.

دانلود آموزش نصب ریکاوری و روت گوشی هواوی P8 Lite 2017 مدل PRA-LA1 که با نام های GR3 2017 یا Honor 8 Lite در اندروید 7 به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم

تحقیق درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی اس 6 اج پلاس مدل Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928L در اندروید 7.0 با لینک مستقیم

تحقیق در مورد پروتئین سازی در سلول

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان موضوع معرفی تریکودینا (تحقیق دانش آموزی)

تحقیق در مورد پوشش در دوران باستان

گزارش کار پلاريمتري

گزارش کار پلاريمتري

پاورپوینت كفايت دياليز

مقاله دستورالعمل كشوري فلج اطفال ايران