دانلود فایل


بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان هاي بقيه الله ونجميه نسبت به غربالگري سرطان دهانه رحم در نيمه دوم سال 84 - دانلود فایلدانلود فایل مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود فایل بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان هاي بقيه الله ونجميه نسبت به غربالگري سرطان دهانه رحم در نيمه دوم سال 84 فرمت : WORD تعداد صفحه :74
فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه وبيان مسئله
1-1 مقدمه....................................
2-1 سرطان سرويكس................................ 3-1 عوامل خطر...................................
4-1 نقش ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) ..........
5-1 تظاهرات باليني............................ 6-1 گسترش بيماري..............................
7-1 تشخيص و مرحله بندي.......................... 8-1 متغيرهاي مؤثر در پيش آگهي................... 9-1 شيوه هاي درمان..............................
10-1 پرتو درماني اوليه..........................
11-1 عوارض پرتو درماني........................... 12-1 شيمي درماني................................ 13-1 درمان كانسر راجعة سرويكس................... 14-1 ضايعات غده اي سرويكس........................ 15-1 غربالگری ...................................
16-1 نحوة برخورد با پاپ اسمير غير طبيعي........ 17-1 سيستم Bethesda................................
18-1 بيان مسئله...................................
19-1 بررسي متون.................................
20-1 اهداف مطالعه...............................
2- فصل دوم : مواد ابزار وروش كار
1-2 نوع مطالعه.................................
2-2 جمعيت مورد مطالعه و روش نمونه برداري............
3-2 روش جمع آوری داده ها ......................
4-2 حذف موارد تحت مطالعه ........................
5-2 روش اجراي پژوهش.............................
6-2 نحوه ي تجزيه و تحليل داده ها و روش آماري.....
7-2 ملاحظات اخلاقي .............................
8-2 جدول متغیرها.................................


3- فصل سوم :نتايج
1-3 نتايج......................................
4-فصل چهارم :بحث و پيشنهادات
1-4 بحث........................................
2-4 پيشنهادات...................................
5-فصل پنجم:ضمايم
1-5 نمودارها.......................................
2-5 منابع ومآخذ....................................
فصل اول:
مقدمه وبيان مسئله1-1 مـقدمــه
2-1 سرطان سرويكس
در ايالات متحده، كانسر سرويكس ششمين سرطان توپر شايع پس از كارسينوم پستان، ريه، كولوركتال، آندومتر و تخمدان مي باشد. سن متوسط بيماران در زمان تشخيص 52 سال بوده و توزيع كانسر سرويكس داراي دو پيك 39-35 سالگي و 64-60 سالگي مي باشد. كانسر سرويكس هنوز هم يكي از علل عمدة مرگ و مير ناشي از سرطان در بين زنان است. خطر ابتلا به سرطان سرويكس در مناطق جغرافيايي مختلف بسيار متفاوت است. (1)

1) نژاد : بروز كانسر سرويكس در آمريكايي هاي افريقايي تبار و در بوميان آمريكا حدود 2 برابر بيشتر از سفيد پوستان و آسيايي ها است. اين تفاوت تا حدود زيادي به عوامل اجتماعي اقتصادي وابسته است (ارتباط معكوس). تفاوت نژادي در ميزان بقاي بيماران نيز تأثير مي گذارد.(1)
2) عوامل جنسي و توليد مثلي : اولين مقاربت جنسي قبل از سن 16 سالگي در مقايسه با اولين نزديكي پس از 20 سالگي، خطر سرطان سرويكس را دو برابر افزايش مي دهد همچنين خطر كانسر سرويكس با تعداد شركاي جنسي نسبت مستقيم دارد. عوامل خطر فوق مستقل از هم هستند افزايش تعداد زايمان ها هم به عنوان يك عامل خطر مجزا عمل مي كند. شواهد اندكي در حمايت از ارتباط ميان سن منارك، سن منوپوز يا خصوصيات قاعدگي ها و كارسينوم سرويكس وجود دارد. (1)
3) سيگار : عامل اتيولوژيك مهمي در ايجاد كارسينوم سلول سنگفرشي SCC سرويكس مي باشد. خطر بروز بيماري در سيگاري ها دو برابر بيشتر است. بالاترين خطر مربوط به آنهايي است كه براي مدت طولاني تعداد زيادي سيگار كشيده اند. سطح بالايي از نيكوتين در مخاط سرويكس سيگاري ها يافت مي شود.(1)
4) مصرف ضدبارداري ها : با در نظر گرفتن عوامل مخدوش كننده، مصرف طولاني مدت (5 سال يا بيشتر) OCP خطر كانسر سرويكس را حدود 2 برابر افزايش مي دهد. استفاده از روش هاي سدمكانيكي براي جلوگيري از بارداري، بخصوص نوع تركيبي مكانيكي و شيميايي خطر كانسر سرويكس را كاهش مي دهد كه احتمالاً ناشي از كاهش مواجهه با عوامل عفوني مي باشد. (1)
5) سركوب ايمني : به نظر مي رسد ايمني سلولي در ايجاد كانسر سرويكس دخيل باشد. در زنان مبتلا به نقص ايمني (ناشي از پيوند كليه يا عفونت HIV) نه تنها خطر بيماري بيشتر است بلكه پيشرفت به مرحلة تهاجمي نيز سريعتر صورت مي گيرد در زنان HIV مثبت مبتلا به كانسر سرويكس خطر عود و مرگ ناشي از كانسر بالاتر است.(1)

شواهد اپيدميولوژيك حاكي از آن است كه عفونت HPV در ايجاد SCC سرويكس نقش دارد. HPV DNA تقريباً در تمامي موارد (93%) كانسر سرويكس و ضايعات پيش ساز آن وجود دارد. به نظر نمي رسد عفونت HPV به تنهايي براي ايجاد كانسر سرويكس كافي باشد.
HPV باعث تشكيل زگيل در محل عفونت مي شود. از ميان بيش از 70 نوع مختلف HPV، 23 نوع ناحية مقعدي تناسلي را آلوده مي كنند. ويروس هاي با خطر سرطان زايي پايين شامل انواع 6، 11، 42، 43 و 44 با كونديلوما آكوميناتا، مواردي از ضايعات اينترا اپي تليال سنگفرشي (SIL) با درجة پايين و ندرتاً كانسر مهاجم همراهي دارند. ويروس هاي با خطر سرطان زايي شامل انواع 16، 18، 31، 45 و 56 معمولاً در زنان مبتلا به SIL درجه بالا (HGSIL) و سرطان مهاجم يافت مي شوند. ويروس هاي با خطر سرطان زايي متوسط شامل انواع 33، 35، 41، 51 و 52 همراه با HGSIL و بعضاً كارسينوم مهاجم ديده شده اند.
عفونت HPV حاد سه پيامد باليني به دنبال دارد : 1) عفونت ويروسي نهفته،
2) عفونت فعال كه با پروليفراسيون اپي تليوم سنگفرشي به تومور هاي خوش خيم (زگيل) مشخص مي گردد و 3) HPV با سرطان زايي بالا. در شروع دیسپلازي و كارسينوم سرويكس بخش هاي E6 وE7 ژنوم HPV اهميت خاصي دارند. در HPV نوع 16 و 18 فرآورده هاي حاصل از E6 و E7 مي توانند به ترتيب به محصولات ژن P53 و ژنهاي سركوبگر تومور رتينوبلاستوم (Rb) متصل شده و منجر به ترانسفورماسيون نئوپلاستيك گردند. (1)
حضور HPV به عنوان يك عامل ضروري اما ناكافي در پيدايش سرطان مهاجم سرويكس (SCC و آدنوكارسينوم) از سالها قبل پذيرفته شده است. اكثر عفونت هاي HPV خصوصاً مواردي كه در سالهاي نوجواني و اوايل جواني اتفاق افتاده اند، خودبخود پسرفت مي كنند. انواع HPV براساس توانايي ايجاد نئوپلازي سرويس گروه بندي مي شوند. آنهايي كه ندرتاً در سرطان سرويكس يافت مي شوند، جز ويروس هاي كم خطر و گروهي كه حداقل گاهي در سرطان سرويكس يا CIN درجه بالا يافت مي شوند، جزء ويروس هاي پرخطر تقسيم بندي مي گردند (جدول 1-1).
جدول 1-1 : انواع ويروس پاپيلوماي انسانيانواع HPV كم خطر
6 ، 11
انواع HPV پرخطر
16، 18 ، 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 56، 58، 59، 68

نكته : انواع 16 و 18 ويروس پاپيلوماي انساني سردستة گروه پرخطر HPV هستند. ويروس هاي پرخطر در بيش از 90% ضايعات پيش سرطاني درجة بالا و در بيش از 80% سرطان هاي مهاجم حضور دارند.
E6 و E7 مناطق ژنتيكي مهم در HPV هستند. فرآورده هاي پروتئيني اين نواحي به ترتيب با ژن هاي سركوبگر تومور p53 و pRB تركيب شده و آنها را از كار مي اندازند. به نظر مي رسد مواجهه با HPV اصولاً از طريق تماس نزديك جنسي و نه لزوماً مقاربت رخ دهد.
پاسخ ايمني مسؤول پسرفت عفونت HPV شناخته شده است. بيماران دچار نقض ايمني عليرغم درمان مكرر قادر به پاكسازي عفونت HPV خود نيستند. در زنان جواني كه اولين بار با HPV مواجه شده اند، عفونت بيشتر به شكل CIN1 تظاهر خواهد كرد. ضايعات CIN2 يا ‍CIN3 بيشتر تمايل دارند در اواسط يا اواخر دهة چهارم عمر تظاهر كنند. تمامي ضايعات فوق غالباً توسط ويروس هاي پرخطر پديد مي آيند.
زناني كه با وجود داشتن سيتولوژي طبيعي مبتلا به انواع پرخطر عفونت HPV در سرويكس هستند، طي يك دورة چند ساله در معرض خطر بيماري پيش تهاجمي با درجه بالا قرار مي گيرند. اهميت يافته هاي فوق در سنين بالاي 30 سال افزايش چشمگيري مي يابد. زنان هوموسكسوئل نيز در معرض عفونت HPV قرار داشته و نيازمند غربالگري با پاپ اسمير هستند.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درمورد رادار تصویری (2)

کروماتوگرافی لایه نازک

جنگ روانی 8ص

پايلوت پلنت كارخانه شكر

پمپ های هیدرولیكی 10 ص

معایب استفاده از میکروویو در تهیه غذا

بررسي بيماريهاي دستگاه گوارش (word)

طرح توجیهی کارآفرین و کارآفرینی در یک نگاه

تحقیق در مورد شكل گيري و علل شكست ملي شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم 12 ص

کرم ابریشم